Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 

Taisyklės

1. AGRI.LT veikla ir veiklos taisykl?s
 
1.1 Šiomis Dalyvavimo Interneto svetain?s adresu: www.AGRI.lt veikloje taisykl?mis (toliau – AGRI.lt veiklos taisykl?s) nustatytos skelbim? patalpinimo Interneto svetain?je www.AGRI.lt ir j? peri?ros s?lygos bei AGRI.lt veiklos dalyvi? teis?s, pareigos ir atsakomyb?.
1.2 AGRI.lt veikla yra: technini? priemoni?, skirt? patalpinti internete bei peri?r?ti skelbimus apie parduodam? em?s ?kio, mišk? ?kio, sodo ir kit? technik?, em?s, mišk? ?kio paslaugas bei kitas prekes ir paslaugas (toliau “Skelbimas”), suteikimas. AGRI.lt veiklos Vartotojas yra Asmuo, patalpin?s ar norintis peri?r?ti Skelbim? svetain?je. AGRI.lt veiklos taisykl?s yra privalomos AGRI.lt veiklos dalyviui.
1.3 Vartotojas išreiškia savo sutikim? su AGRI.lt veiklos taisykl?mis ir ?sipareigojim? j? laikytis aktyvuodamas nuorod? “Sutinku”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena AGRI.lt veiklos taisykli? s?lyga, neturi teis?s tapti AGRI.lt veiklos dalyviais.
1.4 AGRI.lt veikl? vykdo UAB “Optimalios sistemos”, Galvydio g. 5, Vilnius (toliau vadinama “Operatorius”)
2. AGRI.lt paslaugos
2.1 AGRI.lt veiklos dalyviai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
            -Skelbim? ?d?jimas, redagavimas;
            -Skelbim? peri?ra ir pasinaudojimas juose esan?ia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui el. paštu);
            -Skelbim? paieška svetain?je pagal dalyvio pasirinktus kriterijus;
            -Juridini? asmen? skelbim? talpinimas AGRI.lt internetiniame puslapyje.
 
3. Skelbim? turinys, forma bei patalpinimo svetain?je AGRI.lt s?lygos
3.1 AGRI.lt duomen? baz?je galima patalpinti skelbimus tik apie em?s ?kio, mišk? ?kio, sodo technikos, em?s ir mišk? ?kio paslaugas, kitas su em?s ar mišk? ?kiu susijusias prekes ar paslaugas. AGRI.lt duomen? baz?je draudiama talpinti AGRI.lt tinklapio tematikos neatitinkan?ios informacijos ar skelbim?.
3.2 AGRI.lt duomen? baz?je galima patalpinti tik vien? skelbim? apie kiekvien? parduodam? objekt? vienu metu.
3.3 Vartotojams draudiama skelbime pateikti tikrov?s neatitinkan?ios informacijos. Taip pat draudiama skelbime nurodyti tikrov?s neatitinkan?i? prek?s ar paslaugos kain?.
3.4 Skelbimas gali b?ti iliustruotas ne daugiau kaip šešiomis nuotraukomis, kuriose privalo b?ti pavaizduotas tik si?lomas pardavimui objektas. Talpinti nuotraukas, nesusijusias su parduodamu objektu grietai draudiama.
      3.5 Draudiama parduodamo objekto fotografij? vietoje patalpinti koki? nors grafini? vaizd?/raidi?/skaitmen? (pvz.; logotip?, ranka rašyt? uraš?, telefono numeri?, pavardi?, d?mes? patraukian?i? odi?) arba fotografij? derinio su grafiniais vaizdais/raid?mis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu b?du.
      3.6 Skelbim? patalpin?s vartotojas tiesiog privalo tur?ti tok? parduodam? objekt?. Skelbime draudiama si?lyti objekt?, kur? pirk?jas dar turi usisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.
      3.7 Patalpindamas skelbim?, jo dav?jas patvirtina, kad jis turi teis? naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepaeidia joki? tre?i?j? asmen? teisi?.
      3.8 Patalpindamas skelbim?, jo dav?jas prisiima vis? atsakomyb? u jo turinio atitikim? AGRI.lt veiklos taisykli? s?lygoms.
      3.9 Patalpindamas skelbim? jo dav?jas privalo laikytis AGRI.lt skelbimo patalpinimo instrukcij?.
      3.10 AGRI.lt turi teis? atmesti skelbimus arba juos ištrinti iš AGRI.lt duomen? baz?s jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisykli?.
      3.11 AGRI.lt turi teis? udrausti konkretiems dalyviams dalyvauti AGRI.lt veikloje d?l šios AGRI.lt veiklos taisykli? ar ?statym? paeidimo.
      3.12 Aš sutinku, kad AGRI.lt apdorot? (rinkt?, saugot?, tvarkyt?, laikyt?, atlikt? uklausas, išrinkt?, sujungt?, naudot?, udaryt? ar ištrint?) mano skelbimus (Skelbimus), kuriuos aš ?rašiau ? AGRI.lt duomen? baz? (Duomen? baz?), su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomen? gav?jams), kurie naudoja Duomen? baz? preki? ar paslaug? paieškai. Patvirtinu, kad pateiktas Skelbimas yra tikslus, o informacija apie parduodam? transporto priemon? yra teisinga.
      3.13 Sutinku, kad ?rašydamas savo Skelbim?, ne?gyju autorini? teisi? ? Duomen? baz?, ta?iau turiu teis? keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbim?.
      3.14 Sutinku, kad jei AGRI.lt turi prieast? manyti arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, ?rašyto ? duomen? baz?, kad Skelbimas yra neteisingas arba prieštarauja priimtoms etikos bei teis?s normoms, AGRI.lt turi teis? pašalinti Skelbim? iš Duomen? baz?s.
      3.15 Sutinku, kad AGRI.lt n?ra Duomen? gav?j? teisi? atstovas, agentas ar vykdytojas ir tod?l neatsako u al?, patirt? ieškant Skelbimo(-?) AGRI.lt sistemoje.
      3.16 Sutinku, kad portalo administratorius turi teis? mano patalpintus skelbimus reklamuoti, spausdinti leidiniuose bei kitaip platinti.
 
4. AGRI.lt veiklos taisykli? paeidimo pasekm?s
 
      4.1 AGRI.lt atmeta arba ištrina Skelbimus iš AGRI.lt duomen? baz?s, jei jie neatitinka šiose taisykl?se nustatyt? reikalavim?.
      4.2 Jei tas pats Vartotojas antr? kart? paeidia AGRI.lt veiklos taisykles, AGRI.lt turi teis? be ?sp?jimo udrausti jam dalyvauti AGRI.lt veikloje.
5. Atsakomyb?s apribojimas
 
      5.1 AGRI.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbim?) patalpinimui interneto svetain?je n?ra joki? asmen? atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
      5.2 “Operatorius” atsako tik u informacijos, pateiktos Skelbime, technin? patalpinim? ? AGRI.lt duomen? baz?, tik jei Skelbimas atitinka “Operatoriaus” veiklos taisykli? reikalavimus.
      5.3 “Operatorius” neatsako u Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikim? tikrovei.
      5.4 “Operatorius” neatsako u nuostoli?, kurie gali susidaryti d?l Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
      5.5 “Operatorius” negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš AGRI.lt duomen? baz?s b?tent nustatyt? konkre?i? dien?.
      5.6 “Operatorius” neatsako d?l AGRI.lt veiklos sutrikimo ar d?l nuostoli? dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusi? d?l technini? sunkum? ar kitoki? ?vyki?, kuri? AGRI.lt negali nei kontroliuoti, nei ?takoti ir d?l kuri? negali vykdyti AGRI.lt veiklos.
 
6. Informacija apie duomen? apsaug?
 
      6.1 Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis AGRI.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, b?t? saugomi elektroniniu b?du AGRI.lt duomen? baz?je neribot? laik?. Vartotojas pateikia savo duomenis AGRI.lt tam, kad tretieji asmenys gal?t? nevaromai prie ši? duomen? prieiti, juos peri?r?ti ir kopijuoti.
      6.2 Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adres? ir prisijungimo prie sistemos dat? ir laik?.
      6.3 Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys b?t? naudojami reklaminiais tikslais siun?iant jam ?vairaus pob?dio informacij?. Si?sdamas inut? skelbimo autoriui, registruodamasis ? atvir? dur? dienas, skambindamas ar palikdamas kontaktinius duomenis kitose formose Vartotojas sutinka, kad jo nurodyti kontaktiniai duomenys ir parašytas tekstas b?t? perduoti skelbimo autoriui - kuris (arba su juo susij?s asmuo) gali tiesiogiai susisiekti su Vartotoju atsakydamas ? pateikt? uklaus? ir/ar pateikdamas reklamin? informacij?.
      6.4. Vartotojo duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteis?to sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.
      6.5. AGRI.lt saugo veiklos dalyvi?, vartotoj? asmenin? informacij? ir j? naudoja teikiant AGRI.lt paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomen? teisin?s apsaugos ?statymo ir kit? teis?s akt? nustatyt? reikalavim?.
 
7. Autorin?s teis?s
 
      7.1 “Operatorius” yra vis? teisi? ? interneto svetain?s adresu www.AGRI.lt turin? bei AGRI.lt duomen? baz?s savininkas, ir turi išimtin? teis? ? j? naudojim?. Bet koks tre?i?j? asmen? atliekamas interneto svetain?s adresu www.AGRI.lt turinio ir AGRI.lt duomen? bazi? informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško AGRI.lt leidimo ir/arba nesilaikant AGRI.lt veiklos taisykli?, yra autorini? teisi? paeidimas, baudiamas pagal Lietuvos Respublikos ?statymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbim? dav?jams, j? Skelbim? atvilgiu.
 
8. Taikytina teis?
 
      8.1 AGRI.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ?statymais. Bet kokie gin?ai, kil? d?l AGRI.lt veiklos ar susij? su ja, bus sprendiami deryb? keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendiami, gin?ai sprendiami LR ?statym? nustatyta tvarka.


Atnaujinta: 2018-05-24

Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.